Algemene Voorwaarden

 1. Definities

1.1 “GLOBAL SERVICES” betekent GLOBAL SERVICES BVBA, met maatschappelijke  zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 8, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0459.588.869.

1.2 “Contract”/”Overeenkomst” betekent het aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen aannemingscontract dat de bijzondere voorwaarden van de Diensten (zoals hierna gedefinieerd) vastlegt. Een getekende offerte kan fungeren als Contract.

1.3 “Klant” betekent de klant van GLOBAL SERVICES die akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.4 “Cursist” betekent de natuurlijke persoon die, hetzij als Klant hetzij op aanwijzing van Klant een opleiding volgt bij GLOBAL SERVICES.

1.5 “Diensten” zijn de diensten die verleend worden aan de Klant overeenkomstig het Contract. Deze diensten kunnen zijn zoals in volgende niet-limitatieve opsomming: training of opleiding, coaching, support en alle aanverwante diensten zoals documentatie, kennisbeheer, change management, project management, IT-projectontwikkeling, vertaling, grafische ondersteuning, administratieve ondersteuning, softwareontwikkeling en consultancy.

1.6 “Open aanbodopleiding” betekent een door Global Services aangeboden generieke opleiding in de opleidingslokalen van Global Services.

1.7 “Vestiging” is locatie waar de diensten geleverd worden in overleg met de Klant.

1.8 “Projectvertegenwoordiger” is de door GLOBAL SERVICES aangestelde contactpersoon met de Klant of diens vervanger.

1.9 “Klantvertegenwoordiger” is de door de Klant aangestelde contactpersoon met GLOBAL SERVICES of diens vervanger.

1.10 “Medewerkers” zijn de door GLOBAL SERVICES aangestelde personen (al dan niet werknemers van GLOBAL SERVICES), of de vervangers ervan, die de Diensten effectief uitvoeren onder het rechtstreeks gezag van GLOBAL SERVICES.

1.11 “Vertrouwelijke Informatie” betekent bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke gegevens of eigendomsinformatie, inclusief maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot producten, klanten, zakenrelaties, financiële of contractuele afspraken of andere akkoorden, overeenkomsten of andere verrichtingen, transacties of zaken, rapporten, aanbevelingen, adviezen of tests, bron- en doel programmacodes (objectcode) en ontwikkelingsplannen.

 1. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij tussen GLOBAL SERVICES en haar Klant goederen en/of diensten worden geleverd, adviezen worden gegeven of rechten worden overgedragen in het kader van opleidingsopdrachten.

2.2 Eventuele Inkoop- of Algemene Voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij, en voor zover, deze door GLOBAL SERVICES uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.3 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.

2.4 De rechten en verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn kunnen door Klant niet worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming van Global Services.

2.5 Alle door GLOBAL SERVICES gedane offertes zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van 1 maand. Tenzij anders vermeld, houdt een offerte van Global Services geen toezegging in dat een opdracht binnen een bepaalde termijn wordt aangevat. Alle prijzen en bedragen luiden in EURO en zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege.

 1. Verplichtingen van GLOBAL SERVICES

3.1 GLOBAL SERVICES verbindt zich ertoe:

 1. a) alle redelijke inspanningen te leveren opdat de Medewerkers in staat zouden zijn de Diensten uit te voeren en beschikbaar zouden zijn op de tijdstippen voorzien in het Contract of zoals vastgelegd met de Klantenvertegenwoordiger. Indien nodig, zal GLOBAL SERVICES een Medewerker vervangen en alle redelijke inspanningen leveren opdat de vervanger een gelijkaardig niveau van bekwaamheid heeft. De Medewerkers ontvangen hun bevelen, instructies en richtlijnen steeds enkel rechtstreeks van GLOBAL SERVICES.  Indien de Klant opmerkingen heeft over de uitvoering van de Diensten door een Medewerker, zal hij dit enkel melden aan de Projectvertegenwoordiger van GLOBAL SERVICES.
 2. b) een Projectvertegenwoordiger aan te stellen en, wanneer nodig, te voorzien in zijn vervanging.

3.2 GLOBAL SERVICES zal over alle wettelijk vereiste toestemmingen, registraties of vergunningen beschikken die nodig zijn voor het uitvoeren van haar verplichtingen onder het Contract.

 1. Verplichtingen van de klant

4.1 De Klant verbindt zich ertoe:

 1. a) een Klantvertegenwoordiger aan te stellen en, wanneer nodig, te voorzien in zijn vervanging.
 2. b) er voor te zorgen dat de Klantvertegenwoordiger op regelmatige tijdstippen zal vergaderen met de Projectvertegenwoordiger teneinde de planning op te stellen, eventuele problemen die werden vastgesteld tijdens het uitvoeren van de Diensten te onderzoeken, alsook in het algemeen de evolutie en het verloop van de Diensten te volgen. Van deze bijeenkomsten zal de Klantvertegenwoordiger of, indien zo overeengekomen, de Projectvertegenwoordiger, een verslag opstellen.
 3. c) GLOBAL SERVICES onmiddellijk te voorzien van alle informatie die beschikbaar is en nodig of nuttig is om de levering van de Diensten mogelijk te maken, inclusief informatie met betrekking tot de reglementering inzake gezondheid, veiligheid en bescherming, informatie rond stakingen, faillissementen, reorganisaties en directiewissels binnen de organisatie.
 4. d) GLOBAL SERVICES er onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte van te brengen indien de Klant ontdekt of reden heeft om te geloven dat (1) GLOBAL SERVICES uitgaat van verkeerde veronderstellingen bij de uitvoering van de Diensten, of (2) verkeerde informatie aan GLOBAL SERVICES gegeven werd.
 5. e) op verzoek van GLOBAL SERVICES periodiek een timesheet goed te keuren, of te laten goedkeuren door Klantvertegenwoordiger, waardoor de Klant zich akkoord verklaart met het aantal door GLOBAL SERVICES gepresteerde uren en met het geleverde werk van de voorbije maand.  De Klant, of de Klantvertegenwoordiger, zal deze timesheet ondertekenen ten laatste op de tiende werkdag van de volgende maand.
 6. f) in te stemmen met, of één geheel van opmerkingen te maken over, eender welk rapport of ander document waarvoor een akkoord met GLOBAL SERVICES nodig is binnen de tien dagen of binnen de periode overeengekomen tussen de Klantvertegenwoordiger en de Projectvertegenwoordiger.
 7. g) GLOBAL SERVICES er onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te stellen, indien de Klant redenen heeft om te veronderstellen dat de Diensten niet naar behoren worden uitgevoerd.
 8. h) ervoor te zorgen dat al zijn aangestelden die GLOBAL SERVICES helpen bij de uitvoering van de Diensten, daar volledig bekwaam toe zijn.
 9. i) de Medewerkers toegang te verlenen tot de Vestiging (of enige andere vestiging van de Klant waar de Medewerkers de Diensten in onderling akkoord tussen partijen verrichten) binnen de normale bij de Klant van toepassing zijnde werkuren, of, indien bepaalde Diensten dringend dienen te geschieden, en na akkoord tussen de Projectvertegenwoordiger en Klantvertegenwoordiger, te allen tijde.
 10. j) zich te schikken naar de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van computerprogramma’s en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de informatie en gegevens geleverd aan GLOBAL SERVICES, en GLOBAL SERVICES te vrijwaren tegen alle vorderingen in verband hiermee die te wijten zijn aan de Klant.  Alle persoonlijke gegevens die de Klant overmaakt aan GLOBAL SERVICES moeten door de Klant met de vermelding “Persoonlijk” voorzien zijn.
 11. k) om in de Vestiging (of in enige andere vestiging van de Klant waar de Medewerkers de Diensten in onderling akkoord tussen partijen verrichten) te zorgen voor alle redelijke kantoorvoorzieningen inclusief telefoon, fax, internet en e-mail en de mogelijkheid tot het maken van kopieën en alle noodzakelijke hardware en software die het GLOBAL SERVICES moeten toelaten de Diensten op een professionele manier te verstrekken.
 12. l) GLOBAL SERVICES te vrijwaren tegen alle (rechts)vorderingen voortvloeiend uit enige inbreuk of vermeende inbreuk op een patent, handels- of dienstenmerk, geregistreerd design of auteursrecht, die rechtstreeks of onrechtstreeks haar oorsprong vindt bij de Klant.
 13. Uitvoering van de diensten

5.1 GLOBAL SERVICES behoudt zich het recht voor een aangekondigde open aanbodopleiding te annuleren of op te schorten, indien de belangstelling voor deze opleiding naar het oordeel van GLOBAL SERVICES te gering is.

5.2 Aanmelding voor een open aanbodopleiding kan uitsluitend schriftelijk geschieden of via elektronische weg (e-mail of inschrijving op de website van GLOBAL SERVICES).

5.3 Alle door GLOBAL SERVICES genoemde data, plaatsen en tijden zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. GLOBAL SERVICES zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van (vermoedelijke) wijzigingen. GLOBAL SERVICES is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens wijziging van genoemde data, plaatsen en/of tijden.

5.4 Indien is overeengekomen dat de opleiding geheel of gedeeltelijk ten kantore van Klant verzorgd zal worden, dan zal Klant aan de medewerkers van GLOBAL SERVICES voldoende ruimte en andere middelen verschaffen om ongestoord te kunnen werken. In dit geval zal Klant GLOBAL SERVICES toegang verlenen tot de plaats of plaatsen waar overeengekomen opleiding dient te worden verzorgd. In dit geval is de Klant steeds verantwoordelijk voor het goede functioneren van de volledige infrastructuur welke noodzakelijk is om de opleiding succesvol te kunnen verzorgen. In dit geval kan GLOBAL SERVICES nooit aansprakelijk gesteld worden voor een onvolledige en/of slechte opleiding ten gevolge van disfunctie van apparatuur en/of de hierop geïnstalleerde systemen.

 1. Afwezigheden

GLOBAL SERVICES zal de jaarlijkse vakantie en ziekte van haar Medewerkers tijdig aan de Klant meedelen. De Medewerkers zullen ook af en toe bedrijfsvergaderingen, opleidingscursussen en technische seminaries georganiseerd door of voor GLOBAL SERVICES, bijwonen. De Projectvertegenwoordiger zal de Klantvertegenwoordiger op voorhand meedelen op welke dagen bepaalde Medewerkers geen Diensten zullen verrichten om deze redenen.

 1. Gezondheid, veiligheid en beveiliging

GLOBAL SERVICES garandeert dat haar Medewerkers de reglementering van de Klant inzake gezondheid, veiligheid en beveiliging zal respecteren, op voorwaarde dat de Klant alle informatie in verband met deze reglementering, van toepassing op de Vestiging, of op enige andere vestiging waar de Medewerkers in onderling overleg tussen partijen de Diensten zullen verrichten, aan GLOBAL SERVICES tijdig en ondubbelzinnig ter beschikking heeft gesteld. Opleidingen georganiseerd door de klant in het kader van veiligheid worden aanzien als gepresteerde uren en dusdanig gefactureerd aan de Klant.

 1. Arbeidsgeschillen bij de klant

Indien de Medewerkers niet in staat zijn om werkzaamheden uit te voeren in de Vestiging, of in enige andere vestiging van de Klant waar de Medewerkers in onderling overleg tussen partijen de Diensten moeten verrichten, ten gevolge van het tijdelijk sluiten van de vestiging, arbeidsgeschillen bij de Klant of eender welke reden die binnen de controle van de Klant, doch buiten die van GLOBAL SERVICES valt, zullen de verloren dagen aan de Klant aangerekend worden. Voor de verloren dagen zal GLOBAL SERVICES de Klant factureren alsof elke betrokken Medewerker tijdens die dag gepresteerd heeft. Dit op basis van de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven onder punt 11.

 1. Eigendom

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen blijven de door GLOBAL SERVICES aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers, programma’s, documenten en alle andere materialen m.b.t. de levering van de Diensten, eigendom van GLOBAL SERVICES.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 Met uitzondering van alle vooraf bestaande rechten van derden en GLOBAL SERVICES, zullen alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en knowhow, met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie of andere informatie van de Klant en met betrekking tot het werk van GLOBAL SERVICES gebaseerd op Vertrouwelijke Informatie of andere informatie van de Klant, gepresteerd in het kader van de uitvoering van het Contract, aan de Klant blijven toebehoren. GLOBAL SERVICES heeft een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Vertrouwelijke Informatie van de Klant te gebruiken en te onderzoeken voor het realiseren van de doelstellingen van de Diensten en dit voor de looptijd van het Contract.

10.2 Uitgezonderd alle vooraf bestaande rechten van derden zullen alle overdraagbare intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en knowhow, met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie of andere informatie van GLOBAL SERVICES en het werk geleverd door GLOBAL SERVICES met inbegrip van maar niet beperkt tot gereedschap, technieken, rapporten, documentatie, tekeningen, gegevens, werkpapieren en materialen van GLOBAL SERVICES, eigendom blijven van GLOBAL SERVICES. De Klant heeft een niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om het werk geleverd door GLOBAL SERVICES voor de Klant te gebruiken. De Klant zal het werk gebaseerd op de Vertrouwelijk Informatie, enkel aanwenden voor intern gebruik en op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van derden.  Het is de Klant verboden de door GLOBAL SERVICES geleverde diensten en software te vertalen, bewerken of anderszins te veranderen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van GLOBAL SERVICES.

 1. Reservatie/Annulering

De vooropgestelde data van uitvoering zijn steeds indicatief en worden pas als bindend beschouwd na bevestiging van de bestelling door GLOBAL SERVICES. Hierna wordt annulering slechts mogelijk mits het betalen van een annulatievergoeding als volgt:

 • Annulatie 3 weken op voorhand: 20%
 • Annulatie 2 weken op voorhand: 50%
 • Annulatie 1 week op voorhand: 100 %

Alle reeds aangegane projectgerelateerde kosten worden volledig gefactureerd. Hiertoe behoren kosten in deze niet-limitatieve lijst: vluchten, hotelboekingen, transportkosten enz.

 1. Beëindiging

12.1 Iedere partij heeft het recht, zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten, het Contract onmiddellijk te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien de andere partij:

 1. a) een essentiële of voortdurende inbreuk pleegt op één van haar verplichtingen, en die inbreuk ofwel onherstelbaar is, ofwel de andere partij naliet deze inbreuk te herstellen binnen een tijdspanne van tien (10) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de inbreuk; of
 2. b) zich in staat van faillissement bevindt, onvermogend wordt, ontbonden wordt, een curator of vereffenaar, beheerder, trustee of een gelijkaardig persoon is aangesteld over het geheel, of een substantieel deel van de andere partij, of wanneer de andere partij een schikking aangaat met al haar schuldeisers of dit voorstelt, of wanneer iets gelijkaardigs aan het voorafgaande zich voordoet in eender welk toepasselijk rechtsgebied.

12.2 Bij het aflopen of beëindigen van het Contract:

 1. a) vervallen automatisch alle rechten en verplichtingen van de partijen onder het Contract, behoudens deze die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld zijn om van kracht te worden of te blijven na de afloop of de beëindiging van het Contract.
 2. b) zal de Klant alle bedragen die nog verschuldigd zijn aan GLOBAL SERVICES onder het Contract onmiddellijk betalen.  Indien GLOBAL SERVICES het Contract beëindigt in toepassing van artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden, of de Klant het Contract beëindigt buiten de voorwaarden van artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden, heeft GLOBAL SERVICES het recht op een vergoeding voor winstderving op de nog niet uitgevoerde Diensten ten bedrage van 20% van de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn indien alle betrokken Medewerkers Diensten zouden hebben gepresteerd tot aan het einde van de dan lopende periode van het Contract, onverminderd het recht van GLOBAL SERVICES op een hogere schadevergoeding zo zij grotere schade kan aantonen.
 3. c) zal GLOBAL SERVICES op verzoek van de Klant alle materiaal en materieel (zoals daar zijn maar niet beperkt tot: laptop, toebehoren laptop, bedrijfsdocumenten, bedrijfspresentaties, …) geleverd door deze laatste teruggeven.
 4. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van GLOBAL SERVICES is strikt beperkt tot het leveren van de diensten zoals vermeld in de offerte/overeenkomst. Klant zal GLOBAL SERVICES vrijwaren voor aanspraken van derden die in relatie staan met Klant, terzake van tussen GLOBAL SERVICES en Klant gesloten overeenkomsten.

13.2 De aansprakelijkheid van GLOBAL SERVICES ten overstaan van de Klant onder het Contract, voortvloeiend uit nalatigheid, contractbreuk of enige andere reden, zal nooit hoger zijn dan het laagste van de volgende bedragen: ofwel (1) 75.000 Euro, ofwel (2) het totale bedrag dat de Klant op het ogenblik dat deze reden zich voordoet reeds had betaald aan GLOBAL SERVICES onder het Contract.

13.3 GLOBAL SERVICES is niet aansprakelijk voor producten of diensten die bestaan uit of gebaseerd zijn op informatie of materialen die geleverd werden door de Klant of derden.

13.4 GLOBAL SERVICES kan door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke onrechtstreekse of bijkomende verliezen of schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van omzet of winsten, voortvloeiend uit nalatigheid, contractbreuk, of gelijk welke andere oorzaak.

13.5 De verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen gebaseerd op informatie van GLOBAL SERVICES blijft uitsluitend die van de Klant.

13.6 De garanties van GLOBAL SERVICES in verband met de uitvoering van de Diensten zijn uitsluitend beperkt tot deze uitdrukkelijk gegeven in het Contract of deze Algemene Voorwaarden.

 1. Afwerving

14.1 Tijdens de duur van het Contract en gedurende 1 (één) jaar na de afloop of beëindiging daarvan, zal geen van beide partijen gebruik maken van de diensten van een aangestelde van de andere partij die heeft meegewerkt aan de uitvoering van het Contract, en dit rechtstreeks noch onrechtstreeks, als werknemer, bediende, zelfstandige, vennoot of in om het even welke andere hoedanigheid of wijze.

14.2 De partijen komen overeen dat bij inbreuk op Artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden, de partij die in gebreke is, gehouden is tot het betalen van een vergoeding aan de andere partij. Deze vergoeding dient uiterlijk betaald binnen een termijn van dertig (30) dagen na de inbreuk.  De vergoeding is gelijk aan het laatste maandloon dat GLOBAL SERVICES of de Klant aan haar afgeworven aangestelde heeft betaald, vermenigvuldigd met 13,9, of, indien de aangestelde geen personeelslid maar een onderaannemer is, het hoogste bedrag van (I) de totale vergoeding die GLOBAL SERVICES BVBA of de Klant aan de afgeworven aangestelde heeft betaald gedurende de laatste 12 maanden, en (II) de vergoeding die GLOBAL SERVICES BVBA of de Klant aan de afgeworven aangestelde heeft betaald voor de laatste volledige maand, vermenigvuldigd met 12.

 1. Vertrouwelijk karakter

15.1 Behoudens schriftelijke toestemming van de andere partij zal geen enkele partij Vertrouwelijke Informatie van de andere partij meedelen aan iemand die ze niet nodig heeft voor de correcte uitvoering van het Contract.  Mededelingen zullen op vertrouwelijke basis gebeuren.

15.2 Behoudens schriftelijke toestemming van de andere partij zal geen van de partijen gebruik maken van Vertrouwelijke Informatie gegeven of geleverd door of in naam van de andere partij voor andere doeleinden dan de uitvoering van het Contract.

15.3 Vertrouwelijke Informatie omvat niet:

 1. a) informatie die vóór dergelijke mededelingen publiek geworden is.
 2. b) informatie die beschikbaar is of wordt aan één van de partijen via derden die door dergelijke mededeling geen uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst inzake vertrouwelijkheid ten overstaan van de andere partij in het Contract schenden.

15.4 De verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van dit Artikel 14, blijven van kracht gedurende 5 jaar na het einde van het Contract. GLOBAL SERVICES mag evenwel steeds een beknopte beschrijving van het onder het Contract geleverde werk openbaar maken, op voorwaarde dat de naam van de Klant, of van een met de Klant verbonden onderneming, enkel vernoemd wordt indien de Klant daartoe voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Klant zal deze toestemming enkel weigeren op basis van gegronde redenen. De Klant zal het door GLOBAL SERVICES onder het Contract geleverde werk niet publiceren of openbaar maken, onder welke vorm ook, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van GLOBAL SERVICES.  GLOBAL SERVICES kan deze toestemming enkel weigeren op basis van gegronde redenen.

GLOBAL SERVICES mag de Klant opnemen in haar klantenlijst.

 1. Overmacht

Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor gebreken of vertragingen in de uitvoering van haar verplichtingen onder het Contract of deze Algemene Voorwaarden als gevolg van oorzaken buiten de redelijke controle van de betrokken partij. Als overmacht dient onder meer begrepen te worden: ziekte van GLOBAL SERVICES medewerkers, stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornis en overmacht en/of wanprestatie van toeleveranciers van GLOBAL SERVICES.

 1. Betalingen

17.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, dient de betaling van elk door GLOBAL SERVICES gefactureerd bedrag te geschieden op de bankrekening van GLOBAL SERVICES, zonder kosten voor GLOBAL SERVICES, binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

17.2 Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand en een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van EUR 250,00, verschuldigd op alle reeds vervallen maar nog niet betaalde facturen. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.  GLOBAL SERVICES heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten in geval van niet-betaling van vervallen facturen. Op moment van dergelijke opschorting zullen alle niet-vervallen facturen als vervallen worden beschouwd.

17.3 In geval van tussentijdse beëindiging of ontbinding, blijven betalingsverplichtingen van Klant, welke betrekking hebben op facturen die vervallen zijn voor het tijdstip van de beëindiging, gelden.

17.4 Indien Klant opschorting van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt, dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, dan wel, indien Klant rechtspersoonlijkheid bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat Klant niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft GLOBAL SERVICES het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met Klant gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring, onverminderd andere aan GLOBAL SERVICES wettelijk toekomende middelen, inclusief het recht op vergoeding van alle door GLOBAL SERVICES geleden schade.

17.5 Indien Klant zijn verplichtingen jegens GLOBAL SERVICES niet nakomt binnen de 14 (veertien) dagen na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan GLOBAL SERVICES van rechtswege, zonder tussenkomst van een rechtbank, de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de overeenkomst beëindigen, onverminderd andere aan GLOBAL SERVICES wettelijk toekomende middelen, inclusief het recht op vergoeding van alle door GLOBAL SERVICES geleden schade.

 1. Varia

18.1 Kennisgeving

Elke kennisgeving van de ene partij aan de andere zal schriftelijk gebeuren en persoonlijk per post of e-mail bezorgd worden.

18.2 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Belgische wet is van toepassing op huidige overeenkomst.

Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, verbinden partijen er zich toe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling.

Indien een geschil toch aan een rechtbank wordt voorgelegd, dan valt dit onder de bevoegdheid van de rechtbank te Gent.

18.3 Overdracht

Geen van de partijen zal alle of een deel van haar rechten of verplichtingen onder het Contract overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij.

18.4 Afstand van recht

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

18.5 Volledig contract

Deze Algemene voorwaarden vormen, samen met het Contract, de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Diensten, en vervangt alle voorgaande voorstellen, besprekingen of overeenkomsten, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling gedaan werden. Ondertekening van het Contract betekent dat de Klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden. Een geschreven goedkeuring van een offerte via e-mail geldt als Contract. Elke toevoeging of wijziging aan het Contract of deze Algemene Voorwaarden moet schriftelijk gebeuren en moet worden ondertekend door beide partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het Contract, hebben de bepalingen van het Contract voorrang.